He, ea 1998

He, H., Watanabe, T., Zhan, X., Huang, C., Schuuring, E., Fukami, K., Takenawa, T., Kumar, C.C., Simpson, R.J., and Maruta, H. (1998) Mol. Cell. Biol., 18, 3829-3837.

Ссылки: