Gupta S.K. ea, 1992

Gupta S.K., Gallego C., Johnson G.L. and Haesley L.E. 1992, J. Biol. Chem., 267, 7087-7990.

Ссылки: