Phadke ea 1986

Phadke К., Carlson D., Gitter B. // J. Immunol. 1986. V. 136. P. 4085.

Ссылки: