Kozak ea 1991

Kozak M. 1991. J. Biol. Chem. 266:19,867-70

Ссылки: