Behrman E.J., Stanier R.Y., 1957

Behrman E.J., Stanier R.Y., 1957. J. Biol. Chem., v.228, p.923

Ссылки: