Akedo H.,1972

Akedo H., Nishihara H., Shinkai K. et al. Biochim. Biophys. Acta. 1972,276 :257-271

Ссылки: