Hanada ea, 1995

Hanada M. , Aime-Sempe C. , Sato T. , Reed J. // J. Biol. Chem. 1995. V. 270. P. 11962-11969. J. Biol. Chem. 1995

Ссылки: