Steinman H.M., 1995

Steinman H.M. // J. Biol. Chem. 1995. V. 270. P. 3487-3490. J. Biol. Chem. 1995