Shcherbakova P.V., Pavlov Y.I., 1996

Shcherbakova P.V., Pavlov Y.I. //Genetics. 1996. V. 142. P. 717-726.

Ссылки: