Ohki ea, 1979

Ohki S. , Ogino N. , Yamamoto S. , Hayaishi O. Prostaglandin hydroperoxidase, an integral part of prostaglandin endoperoxide synthetase from bovine vesicular gland microsomes. //J. Biol. Chem. 1979, v. 254, N 3, pp. 829-836. J. Biol. Chem. 1979

Ссылки: