Shevchenko ea, 1989

Shevchenko V.P. , Myagkova G.I. , Lazurkina T.Yu. , Dyomin P.M. , Shram S.I. , Zabolotsky D.A. , Nagaev I.Yu. , Belosludtsev Yu.Yu. , Evstigneeva R.P. , Myas Synthesis of Tritium Labelled Natural Prostaglandins of Series 1, 2, 3. //J. Labelled Compound and Radiopharm. 1989, v.27, pp.1177-1193 J. Labelled Compound and Radiopharm. 1989