Shram ea, 1994

Shram S.I. , Lazurkina T.Yu. , Shevchenko V.P. , Nagaev I.YU. , Myasoedov N.F. Enzymatic Synthesis of Tritium-Labelled Prostaglandin D2 and Its Conversion to Other Prostaglandins. //J. Labelled Compound and Radiopharm. 1994, v.34, N 4, pp.359-366 J. Labelled Compound and Radiopharm. 1994