Bandyopadhyay S.K. ea, 1995

Bandyopadhyay S.K., Leonard G.T., Jr., Bandyopadhyay T., Stark G.R., Sen G.C. // J. Biol. Chem. 1995. V.270. P.19624-19629.

Ссылки: