Kushnaryov, MacDonald et al., 1985

Kushnaryov V.M., MacDonald H.S., Sedmak J.J.//Proc.Nat.Acad. Sci.USA.-1985.-V.82.-P.3281.

Ссылки: