Aono, ea 1994

Aono, K., Isobe, K., Nakashima, I.., Kondo, S., Myachi, M., and Nimura, Y. (1994) Biochem. Biophys. Res. Commun., 201, 1175-1181.

Ссылки: