Netchaevsky Y.V. and Strazhevskaya N.B., 1982

Netchaevsky Y.V. and Strazhevskaya N.B. (1982) Studia Biophysica, 87, 161-162.

Ссылки: