Shevelev I.V., ea, 1996

Shevelev I.V., Kravetskaya T.P., Legina O.K., Krutyakov V.M. // Mutat. Res. 1996. V. 352. P. 51-55.

Ссылки: