Karin M. 1999

Karin M. // Oncogene. 1999. V. 18. P. 6867.

Ссылки: