Skulachev V.P., 1998

Skulachev V.P. // Biochim. Biophys. Acta. 1998. V. 1363. P. 100-124.

Ссылки: