Sasaki, ea 1994

Sasaki, M., Honda, Т., Yamada, H., Wake, N., Barrett, J.C., and Oshimura, M. (1994) Cancer Res., 54, 6090-6093.

Ссылки: