Pokholok, O.K., ea, 1995

Pokholok, O.K., Maroulakou, I.G., Kuprash, D.V., et.al. Cloning and expression analysis of the xnurine lymphotoxin ft gene. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1995, 92: 674-678. Pokholok D.K., Maroulakou I.G., Kuprash D.V., Alimzanov M.B., Kozlov S.V., Novobrantseva T.I., Turetskaya R.L., Green J.E., Nedospasov S.A. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1995. V.92. P.674- 678.

Ссылки: