Sando, G., Howard, E. J.,ea., 1996

Sando, G., Howard, E. J., and Madison, K. C. (1996) J. Biol. Chem., 271, 22044-22051.

Ссылки: