Keim D.,1992

Keim D., Hailat N., Nelhem N., Nelhem R., Zhu X.X., Lascu I., Veron M., Strahler J., Hanash S.M. J. Clin. Invest., 1992, 89, 919-924.

Ссылки: