Matsuda Y.,1980

Matsuda Y., Shimura K., Shiraki H., Nakagawa H. Bichim. et biophys. acta, 1980, 616, 340-350.

Ссылки: