Dahlback B.,1978

Dachlback B., Stenflo J. Binding of bovine coagulation factor Xa to platelets. - Biochemistry, 1978, v. 17, p. 4938-4945.

Ссылки: