Akazawa Т. et al. 2007

Akazawa Т., Ebihara, Т., Okuno, M., Okuda, Y, Shingai, M., Tsujimura, K., Takahashi, Т., Ikawa, M., Okabe, M., Inoue, N., Okamoto-Tanaka, M., Ishizaki, H., Miyoshi, J., Matsumoto, M., and Seya, T. (2007) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 104, 252-257.

Ссылки: