Sasaki M. et al. 2003

Sasaki M., Tanaka, Y, Kaneuchi, M., Sakuragi, N., Dahiya, R. (2003) Cancer Res., 63, 3913-3918.

Ссылки: