Uehori J. et al. 2005

Uehori J., Fukase, K., Akazawa, Т., Uematsu, S., Akira, S., Funami, K., Shingai, M., Matsumoto, M., Azuma, I., Toyoshima, K., Kusumoto, S., and Seya, T. (2005) J. Immunol., 174, 7096-7103.

Ссылки: