Yoshiura K. et al (1995)

Yoshiura K., Kanai Y., Ochiai, A., Shimoyama, Y., Sugimura, Т., and Hirohashi, S. (1995) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92, 7416-7419.

Ссылки: