Pan ea 2002

Pan J.P., Lai S.T., Chiang S.C., et al. The risk of coronary artery disease in population of Taiwan is associated with Cys-Ser 311 polymorphism of human paraoxonase (PON)-2 gene. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). 2002 Sep;65(9):415-21.

Ссылки: