Wang ea 2003

Wang X.Y., Xue Y.M., Wen S.J., et al. The association of paraoxonase 2 gene C311S variant with ischemic stroke in Chinese type 2 diabetes mellitus patients. Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2003 Jun;20(3):215-9.

Ссылки: