Tewari M., Dixit V.M. 1995

Tewari M., Dixit V.M. // J. Biol. Chem. 1995. V. 270. P. 3255.

Ссылки: