Kikuchi, ea 1988

Kikuchi, Y., Shimatake, H., and Kikuchi, A. (1988) EMBO J.,1, 1175-1182.

Ссылки: