Hoshino, ea 1989

Hoshino, S., Miyazawa, H., Enomoto, Т., Hanaoka, F., Kikuchi, Y., Kikuchi, A., and Ui, M. (1989) EMBO J., 8, 3807-3814.

Ссылки: