Gusev E.I., Skvortsova V.I. 1997(a)

Gusev E.I, Skvortsova V.I., Zhuravleva E. Yu. et al. Neuropeptide semax (ACTH 4-10) in therapy of acute ischemic stroke. In: 2nd International Santa Margherita Ligure Symposium on New Therapeutic Strategies in Ischemic Stroke. Genoa 1997; Nov: 55-56.

Ссылки: