Yuan J., Horvitz H.R. 1990

Yuan J., Horvitz H.R. Dev Biol 1990; 138: 33-41.

Ссылки: