Endemann G., Stanton L.W. 1993

Endemann G., Stanton L.W., Madden K.S., Bryant СМ., White R.T., Protter A A. // J. Biol. Chem. 1993. V. 268. N 16. P. 11811.

Ссылки: