Singer, Kusmierek, 1982

Singer B., Kusmierek C. Chemical mutagenesis. - Annu. Rev. Biochem., 1982, v.51, p.655-694.

Ссылки: