Zhang Y. et al. 2002

Zhang Y, Wu X, Guo D, Rechkoblit O, Wang Z // DNA Repair (Amsterdam).- 2002.- V.1.- P.559-569

Ссылки: