Ueda A., 1994

Ueda A., Okuda K., Ohno S., Shirai A., Iagarashi Т., Matsunaga K., Fukushima J., Kawamoto S., Ishigatsubo Y., Okubo T. // J. Immunol. 1994. V. 153. P. 2052.

Ссылки: