May ea, 1994

May W.S. , Tyler P.G. , Ito T. , Armstrong D.K. , Qatsha K.A. , Davidson N.E. // J. Biol. Chem. 1994. V. 269. P. 26865-26870. J. Biol. Chem. 1994

May W., Tyler P., Но Т., Li G. // J. Biol. Chem. 1994. V. 269. P. 865.

Ссылки: