Kelly-Hershkovitz ea 1998

Kelly-Hershkovitz E., Weizman R., Spanier I., Leschiner S., Lahav M., Weisinger G., Gavish M. // J. Biol. Chem. 1998. V. 273. N 10. P. 5478.

Ссылки: