Stansfield, ea 1995

Stansfield, I., Jones, K. M., Kushnirov, V.V., Dagkesamanskaya, A.R., Poznakovski, A.I., Paushkin, S.V., Nierras, C. R., Cox, B.S., Ter-Avanesyan, M. D., and Tuite, M.F. (1995) EMBO J., 14, 4365-4373.

Ссылки: